За проекта

FRAMELOG, Европейска рамка за „Триъгълник на знанието“ в логистичния сектор (European framework for „Knowledge Triangle“ in the logistics sector) е европейски проект, финансиран по програма ERASMUS+ на Европейската комисия. Проектът стартира през септември 2016г. и продължава до август 2019г. Координира се от Университета в Пиза (Италия) и участват партньори от Италия, Белгия, България и Румъния.
Следвайки приоритетите, заложени в Програмата от 2011г. на ЕС за модернизиране на висшите училища, проектът FRAMELOG има за цел да засили приноса на висшето образование към пазара на труда и икономическия растеж в областта на логистиката, както и международното сътрудничество, чрез изграждането на тесни ефективни връзки между образованието, научните изследвания и бизнеса – трите страни на „триъгълника на знанието“.

По традиция, висшите учебни заведения интегрират два от трите основни елемента на едно общество, основано на знанието (научни изследвания, образование) като градивни елементи в собствената си мисия. По-фрагментирани са отношенията, установени между висшето образование и бизнеса, което се отразява както на качеството на академичните програми, така и на конкурентоспособността на бизнеса и специалистите в областта.

Установяването на сътрудничество за „триъгълника на знанието“ в областта на логистиката и управлението на веригата на доставките (Logistics & Supply Chain Management), в рамките на проекта FRAMELOG, ще подпомогне предоставянето на иновативна академична оферта и квалификации, по-подходящи за пазара на труда по отношение на знания, умения и компетенции, изисквани от фирмите.
Квалификациите, разработени в съответствие с европейските принципи и критерии за учене през целия живот, ще допринесат и за възможностите за реализация на студентите и професионалната мобилност в рамките на Европа.

Цели на проекта FRAMELOG

Подобряване качеството на висшето образование и допринасяне за пазара на труда и икономическото развитие;

Подпомагане развитието на академичните програми за повече съответствие с изискванията за квалификация на фирмите и професионалните системи за квалификация, и по този начин – за възможностите за реализация на студентите;

Повишаване на прозрачността и механизмите за взаимно доверие, за признаване на професионалните квалификации и допринасяне за професионалната мобилност.