Резултати

Компендиум (Сборник с добри практики)

Сборник с добри практики в областта на „триъгълника на знанието“ във висшите учебни заведения: съвкупност от примери за добри практики за създаване на „триъгълник на знанието“, базиран на сътрудничество между висшите учебни заведения, научните изследвания и бизнеса.
Сборникът ще представлява основа за разпространение на културата на „триъгълника на знанието“ и ще подпомага постигането на това взаимодействие като се изтъкват предимствата на заинтересованите страни чрез примери за ефективно приложение.

Рамка

FRAMELOG – Европейска рамка за „триъгълника на знанието“ във висшите учебни заведения в логистичния сектор: насоки и инструменти за подпомагане на изпълнението и оценката на “триъгълника на знанието” в областта на логистиката и управлението на веригата на доставките (Logistics & Supply Chain Management).
Рамката FRAMELOG, включваща конкретни критерии и показатели, и свързаните с тях ИКТ инструменти за оценка, ще бъде референтна рамка за Висшите учебни заведения, Изследователските институции и Фирмите, заинтересовани да си сътрудничат за създаването на „триъгълника на знанието“, с цел повишаване на качеството и пригодността на академичните програми за професията на специалистите по логистика.

https://questionario.ec.unipi.it/limesurvey/index.php/187147?lang=en

Насоки

Ръководство за оценка и осигуряване на качеството: да подпомага висшите учебни заведения в справянето с някои специфични предизвикателства по отношение на прилагането на процедурите по осигуряване на качеството и оценката в рамките на FRAMELOG.
Това ръководство ще вземе под внимание както съществуващите системи за квалификация и модели за качество, така и академичните програми в областта на логистиката, и ще осигури възможни интеграции за повишаване на ефективността на сътрудничеството между висшите училища, научните изследвания и бизнеса.

l

Доклад за резултатите

Европейски доклад за валидиране на рамката FRAMELOG и Ръководството за оценка и осигуряване на качеството: на базата на разработени методология и инструменти, ще бъдат проведени дейности по тестване на рамката FRAMELOG и Ръководството за оценка и осигуряване на качеството.
Заинтересованите национални и европейски организации ще бъдат поканени да участват в консултативни дейности и събития, организирани от партньорите по проекта, с цел събиране на обратна връзка и предложения за финализиране на тези два ключови резултати.
Европейският доклад за валидиране ще интегрира оценката и препоръките, предоставени от заинтересованите страни, за последващи подобрения на резултатите от проекта FRAMELOG.