Събития

По време на изпълнението на проекта FRAMELOG ще бъдат организирани няколко събития с цел да се координират дейностите по проекта и да се повишат разпознаваемостта и устойчивостта сред по-широка аудитория.

Ще бъдат проведени седем транснационални срещи, по една при всеки паррньор по проекта, с цел участниците да обсъждат постигнатите резултати и следващите стъпки, които трябва да бъдат предприети за постигане целите на проекта.

Ще бъдат организирани шест национални и международни събития със заинтересованите страни, външни за консорциума – представители на университети, научни институти, фирми, политици – с цел да се споделят и обсъдят резултатите от проекта, както и да се проучат, заедно и от различни гледни точки, новите стратегии, разработени на национално и европейско ниво по тематиката на проекта.
Тези FRAMELOG събития ще се организират от партньорите по проекта, от февруари 2018г. до август 2019г.

Европейски семинар

Европейският семинар ще бъде организиран от Университета на Трансилвания в Брашов, Румъния, през септември 2018г.
Очаква се на събитието, чиято цел е да подпомогне разпространението на резултатите от проекта, да присъстват участници на Европейско ниво – висши учебни заведения, фирми и професионалисти от сектора на логистиката и управление веригата на доставките, изследователски центрове, политици, бизнес асоциации и сдружения на висшите училища.
Семинарът ще предостави възможност за обсъждане и събиране на обратна информация относно постигнатите резултати от проекта, както и за откриването на нови участници, които желаят да бъдат информирани и да участват в следващите консултации и дейностите по тестване.

Национални семинари

В страните-участници в проекта – Белгия, България, Италия и Румъния, ще бъдат организирани четири национални семинари през март 2019г., с цел да се тестват получените резултати от проекта (Рамката FRAMELOG и Ръководството за оценка и осигуряване на качеството) със заинтересованите страни, за тяхното финализиране и за подпомагане на тяхната разпознаваемост и възможности за прилагане.

Финална конференция

Европейската конференция ще се проведе в края на проекта, през юли 2019г., от италианския партньор AILOG. Конференцията, на която ще присъстват различни участници, заинтересовани от реализацията на триъгълника на знанието – представители на университети, компании и професионалисти от сектора на логистиката и управлението на веригата на доставките, изследователски институти, политиците, бизнес асоциации и сдружения на висшите училища – ще бъде насочена към представяне и популяризиране на резултатите по проекта FRAMELOG.