ПРОВЕРКА

Индикатор 1. Наличие на контрол върху привеждането в съответствие на набора от изисквания за курсовете с външни партньори в сферата на логистиката в края на курса

Участник: ВУЗ (висши учебни заведения)

Подтема: Проверка на изискванията за обучение

Покрит риск: Липса на ефективно сътрудничество между обучението и фирмите по отношение на контрола върху изискванията за обучение

Методи: 

Кликнете тук, за да научите повече

Разработване на контролни мерки върху привеждането в съответствие на резултатите от курса, съобразени с първоначалните изисквания, с присъствието на експерти от бизнеса и научноизследователските институции

Кликнете тук, за да научите повече

Преглед на избраните контролни мерки (1), оценка на привеждането в съответствие на програмите и изискванията на процеса на акредитация (2)

Инструменти и възможни действия, които да се използват/изпълняват:

Кликнете тук, за да научите повече

Извършване на двойна проверка на първоначалните изисквания и крайните резултати от курса / изпита по отношение на: – Съдържанието на курса / изпита – пълнота и научноизследователски материали; – Използвания метод на обучение – ефективност; – Разработените програми – натовареност и полезност. Обмислете разработването на проучване за студентите за оценка на гореспоменатите аспекти.

Кликнете тук, за да научите повече

Ако сътрудничеството вече е активно, обмислете (1) преглед на активираните контролни мерки въз основа на добрите практики и (2) започване на процеса на акредитация за курса с привеждане в съответствие на необходимите елементи.

 

Индикатор 2. Наличие на трудова заетост в резултат от стажовете/проектите в сферата на логистиката

Участник: ВУЗ (висши учебни заведения); Изследователски институции; Компании

Подтема: Трудова заетост

Покрит риск: Липса на ефективно сътрудничество между обучението и фирмите по отношение на заетостта

Методи: 

Кликнете тук, за да научите повече

Популяризиране на заетостта пред фирмите в областите на логистиката

Кликнете тук, за да научите повече

(1) Проверете процента на заетостта в сравнение с общия брой и (2) обмислете стратегии за увеличаването му

Инструменти и възможни действия, които да се използват/изпълняват:

Кликнете тук, за да научите повече

 Разработване на рамка от дейности, които ще позволят по-голям брой стажове в областта на логистиката, като се използва Компендиумът с добри практики. Ето няколко примера: – Договаряне с фирми за разработване на дуални програми (университетски курсове с елементи на професионално обучение или трудов опит) и комбинирани курсове (образователен курс, интегриран с работен период); – Разработване на схеми за стажове, в които е гарантирана заетостта (напр. схемата на Метрополитен университет в Будапеща или схемата NOVUS в Хъдърсфийлд); – Създаване на виртуална платформа за търсене на работа, специализирана в предлагането на логистични позиции; – Организиране на работни срещи с фирми.

Кликнете тук, за да научите повече

(1) Проверете ефективността на дейностите, (2) обмислете увеличаване на дейностите (вижте по-горе).

Препратка към насоките:

Кликнете тук, за да научите повече

Компендиум с добри практики
Индикатор 3. Наличие на създаване на интелектуални продукти: документи, патенти, софтуер и др

Участник: ВУЗ (висши учебни заведения); Изследователски институции

Подтема: Създаване

Покрит риск: Липса на интелектуални продукти в сферата на логистиката

Методи: 

Кликнете тук, за да научите повече

Насърчаване на сътрудничеството с фирми и научноизследователски институции в областта на логистиката с акцент върху създаването на интелектуални продукти

Кликнете тук, за да научите повече

(1) Проверете продукцията, която е резултат от активното сътрудничество и (2) обмислете стратегии за нейното увеличаване

Инструменти и възможни действия, които да се използват/изпълняват:

Кликнете тук, за да научите повече

Разработване на рамка от дейности, която ще даде възможност за съвместно разработване на интелектуални продукти в сферата на логистиката: – Договаряне с фирми и изследователски центрове за разработване на изследователски проекти / дисертации / докторантури, насочени към създаване на софтуер / изготвяне на документи; – Създаване на виртуална изследователска платформа, специализирана в събиране на предложения за статии, доклади; – Организиране на работни срещи с фирми и изследователски центрове за стимулиране на сътрудничеството.

Кликнете тук, за да научите повече

(1) Проверете ефективността на активното сътрудничество и продукцията, (2) обмислете увеличаване на дейностите (вижте по-горе).

Препратка към насоките:

Кликнете тук, за да научите повече

C9.„Измерване на ефективността на съвместните дейности“

Кликнете тук, за да научите повече

C9.„Измерване на ефективността на съвместните дейности“