ИЗВЪРШВАНЕ

Индикатор 1. Наличие на съвместни изследователски проекти, консултантски услуги в сферата на логистиката

Участник: ВУЗ (висши учебни заведения); Изследователски институции; Компании

Подтема: Иновации

Покрит риск: Липса на използване на иновативни теми / резултати / тенденции

Методи:

Кликнете тук, за да научите повече

Разработване на изследователски дейности в сферата на логистиката

Кликнете тук, за да научите повече

Проверка на методите (вижте по-горе)

Инструменти и възможни действия, които да се използват/изпълняват:

Кликнете тук, за да научите повече

Предварително разработване на изследователски проекти в сферата на логистиката в рамките на курса с помощта на компендиум с последните научни постижения и тенденции, паралелно със съдържанието на курса

Кликнете тук, за да научите повече

Проверка на инструментите (вижте по-горе)

Препратка към насоките:

Кликнете тук, за да научите повече

B5.„Разработване на съвместни дейности с бизнеса и изследователски организации“

Кликнете тук, за да научите повече

B5.„Разработване на съвместни дейности с бизнеса и изследователски организации“
Индикатор 2. Наличие на събития в сферата на логистиката

Участник: ВУЗ (висши учебни заведения); Изследователски институции; Компании

Подтема: Иновации

Покрит риск: Липса на използване на иновативни теми / резултати / тенденции

Методи:

Кликнете тук, за да научите повече

Разработване на изследователски дейности в сферата на логистиката

Кликнете тук, за да научите повече

Проверка на методите (вижте по-горе)

Инструменти и възможни действия, които да се използват/изпълняват:

Кликнете тук, за да научите повече

Предварително разработване на изследователски проекти в сферата на логистиката в рамките на курса с помощта на компендиум с последните научни постижения и тенденции, паралелно със съдържанието на курса

Кликнете тук, за да научите повече

Проверка на инструментите (вижте по-горе)

Препратка към насоките:

Кликнете тук, за да научите повече

B5.„Разработване на съвместни дейности с бизнеса и изследователски организации“

Кликнете тук, за да научите повече

B5.„Разработване на съвместни дейности с бизнеса и изследователски организации“

Препратка към насоките:

Кликнете тук, за да научите повече

B8.„Разпространяване на резултатите“
Индикатор 3. Наличие на координация, предлагане на стажове в сферата на логистиката

Участник: ВУЗ (висши учебни заведения); Компании

Подтема: Стаж

Покрит риск: Липса на връзка между обучителните институции и работното място по отношение на стажа

Методи:

”Не”

Координация и / или предлагане на стажове, фокусирани върху логистиката

Кликнете тук, за да научите повече

Проверка на организираните стажове (вижте по-горе)

Инструменти и възможни действия, които да се използват/изпълняват:

”Не”

Насоки за координация: участие на външни партньори (от бизнеса/изследователските институции), популяризиране пред студентите на възможността за стажове в сферата на логистиката в офисите на партньора, административни договорености, предоставяне на наставления преди / по време на / след стажа, мониторинг на резултатите от дейността (заетост, интелектуални продукти)

Насоки за предлагане: популяризиране пред студентите на възможността за стажове в сферата на логистиката във ВУЗ (изследователски центрове, напр.), административни договорености, предоставяне на наставления преди / по време на / след стажа, мониторинг на резултатите от дейността (заетост, интелектуални продукти)

Кликнете тук, за да научите повече

Оценка на ефективността на извършените дейности по отношение на създадените интелектуални продукти, развитие на заетостта / сътрудничеството.

Препратка към насоките:

Кликнете тук, за да научите повече

B6.“Подобряване на предлагането на стажове и етапите”
Индикатор 4.Наличие на координация, предложение за разработване на дисертация в сферата на логистиката

Участник: ВУЗ (висши учебни заведения); Изследователски институции; Компании

Подтема: Дисертация

Покрит риск: Липса на връзка между обучителните институции и работното място по отношение на производството

Методи:

”Не”

Координация и / или предлагане на дисертация, фокусирана върху логистиката

Кликнете тук, за да научите повече

Проверка на качеството на разработената дисертация от завършилите ВУЗ

Инструменти и възможни действия, които да се използват/изпълняват:

”Не”

Насоки за сътрудничество: участие на външни партньори (от бизнеса/изследователските институции), популяризиране пред студентите на възможността за дисертация по логистични теми с избраните партньори, административни договорености, предоставяне на наставления, мониторинг на резултатите от дейността (иновативно съдържание, ефективност на предложените решения)

Насоки за предлагане: популяризиране пред студентите на възможността за дисертация по логистични теми, административни договорености, предоставяне на наставления преди / по време на дисертацията, мониторинг на резултатите от дейността (иновативно съдържание, ефективност на предложените решения)

Кликнете тук, за да научите повече

Оценка на качеството на вече разработената дисертация по отношение на:

  • иновативност на съдържанието (в случай на научноизследователска дисертация)
  • ефективност на предложените решения (ако е разработена с/за фирма)

Обмислете насочването на бъдещите дисертации към най-иновативните тенденции в сферата на логистиката и разработването на иновативни решения за компаниите.

Препратка към насоките:

Кликнете тук, за да научите повече

B6.“Подобряване на предлагането на стажове и етапите”
Индикатор 5. Наличие на организирани посещения в логистични съоръжения

Участник: ВУЗ (висши учебни заведения); Изследователски институции; Компании

Подтема: Посещение

Покрит риск: Липса на физическа връзка между обучителните институции и работното място

Методи:

”Не”

Организиране на периодични посещения на фирми и изследователски центрове за анализ на логистични съоръжения / оборудване / софтуер

”Да”

Проверка на качеството на организираните посещения

Инструменти и възможни действия, които да се използват/изпълняват:

”Не”

Насоки за сътрудничество: участие на външни партньори (от бизнеса/изследователските институции), популяризиране пред студентите на възможността за посещения за анализ на логистични съоръжения / оборудване / софтуер; административни договорености; управление на събития (намиране на бюджет, избор на възможни дати, логистика); дейност по разпространение на събитието.

Кликнете тук, за да научите повече

Оценка на ефективността на извършените посещения по отношение на броя на участниците, честотата (разработване на дисертация, сътрудничество, стажове).Разширяване и/или избор на посещения.

Препратка към насоките:

Кликнете тук, за да научите повече

План за ангажиране на заинтересованите страни на FRAMELOG
Индикатор 6. Наличие на временни и/или постоянни логистични партньорства

Участник: ВУЗ (висши учебни заведения); Изследователски институции; Компании

Подтема: Партньорство

Покрит риск: Липса на сътрудничество в областта на логистиката

Методи:

”Не”

Развитие на временни и постоянни сътрудничества в областта на логистиката

”Да,

Проверете качеството на активните партньори в сферата на логистиката и обмислете развитието на нови сътрудничества 
 

”Да”

Проверка на качеството на активните партньори в сферата на логистиката

Инструменти и възможни действия, които да се използват/изпълняват:

”Не”

Насоки за сътрудничество: избор на външни партньори (от бизнеса/изследователските институции), предложение за проекти, които да бъдат разработени заедно, за да се даде стойност на сътрудничеството, обсъждане на очакваните резултати от сътрудничеството, административно управление. Помислете за развитие на: – временно сътрудничество като първа стъпка – постоянно сътрудничество след добри резултати от първата стъпка или с вече известни партньори

”Да,

Вижте по-горе за развитието на липсващите сътрудничества

Кликнете тук, за да научите повече

Оценка на ефективността на осъщественото активно сътрудничество от гледна точка на броя на проектите, честотата, резултатите (разработване на дисертации, стажове, заетост на студентите).Разширяване и/или избор на сътрудничество.

Препратка към насоките:

Кликнете тук, за да научите повече

C10.Ангажиране на нови потенциални заинтересовани страни + План за ангажиране на заинтересованите страни на FRAMELOG

”Да,

C10.Ангажиране на нови потенциални заинтересовани страни + План за ангажиране на заинтересованите страни на FRAMELOG

Кликнете тук, за да научите повече

C10.Ангажиране на нови потенциални заинтересовани страни + План за ангажиране на заинтересованите страни на FRAMELOG 
Индикатор 7. Наличие на докторантури, борси, стипендии, катедри по логистични теми

Участник: ВУЗ (висши учебни заведения); Изследователски институции; Компании

Подтема: Финансиране

Покрит риск: Липса на спонсорство, финансиране по логистични теми

Методи:

”Не”

Разработване на рамка за спонсорство и финансиране за логистична област

”Да,

Проверете качеството на действителното спонсорство и финансиране в сферата на логистиката и обмислете развитието на ново спонсорство
 

”Да,

Проверете качеството на действителното спонсорство и финансиране в сферата на логистиката

Инструменти и възможни действия, които да се използват/изпълняват:

”Не”

Обмислете развитието на следните спонсорства, за да засилите сътрудничеството на Триъгълника: – Докторантури – Борси – Стипендии – Катедри

”Да,

Вижте по-горе за развитието на липсващите сътрудничества

Кликнете тук, за да научите повече

Оценка на ефективността на активното спонсорство и финансиране по отношение на броя на участващите студенти, честотата, резултатите (разработване на дисертации, стажове, заетост на студентите).Разширяване и/или избор на сътрудничество.

Препратка към насоките:

Кликнете тук, за да научите повече

B7.„Популяризиране на дисертации, докторантури, изследователски грантове, стипендии и катедри“

”Да,

B7.„Популяризиране на дисертации, докторантури, изследователски грантове, стипендии и катедри“