Европейската рамка за триъгълника на знанието или “FRAMELOG”

Индикатор 1. Наличие на курсове или изпити по логистика

Участник: ВУЗ (висши учебни заведения)

Подтема (област в рамките на фазата): Оферта за обучение

Покрит риск: Липса на оферта за обучение, конкретно за логистиката

Методи:

Кликнете тук, за да научите повече

Разработване на специфични курсове или на няколко нива (бакалавър, магистър, специалист), фокусирани върху логистиката, въз основа на нуждите и възможностите на предприятието.

Кликнете тук, за да научите повече

Разработване на конкретни курсове или изпити на липсващото ниво.

Кликнете тук, за да научите повече

Анализ на съдържанието и използваните методи на обучение.
Инструменти и възможни действия, които да се използват/изпълняват:

Кликнете тук, за да научите повече

Анализ на специфичните нужди на територията от гледна точка на курсове/изпит по логистика и анализ на възможностите за създаване на курсове/изпити

Предложение за курсове, фокусирани върху логистиката, по време на официални срещи за планиране на периода на курса (обикновено една или две години).

Предложение към местни / национални ключови участници в областта на логистиката (напр. органи на пристанища/летища) или търговски асоциации за съфинансиране на курсове по логистика.

Създаване на “Стратегическа комисия”, съставена от горепосочените фигури, с консултативни правомощия.

Кликнете тук, за да научите повече

Предложение за курсове, фокусирани върху логистиката, по време на официални срещи за планиране на периода на курса (годишни…)
Препратка към насоките:

Кликнете тук, за да научите повече

A1.„Стартиране на процеса: иницииране на SWOT анализ и определяне на основните организационни структури“

Кликнете тук, за да научите повече

A2.“Избор на учебни дисциплини, съдържание и методи”

 

Индикатор 2. Наличие на специален персонал за сътрудничество по дидактически дейности по логистични теми

Участник: ВУЗ (висши учебни заведения); Изследователски институции; Компании

Подтема: Структура

Покрит риск: Липса на специализирана структура

Методи:

Не

Идентифициране на референтно лице в най-подходящата административна служба, което да отговаря за активното сътрудничество с външни партньори за дидактически дейности по логистични теми.

Да

Анализ на наличния персонал и на техните функции.

Инструменти и възможни действия, които да се използват/изпълняват:

Кликнете тук, за да научите повече

Анализ на щатното разписание и избор на звено и длъжност, където може да бъде възложена ролята/отговорността за дидактическите дейности в сферата на логистиката. Дипломатическата и организационна компетентност се считат за основни изисквания.

Кликнете тук, за да научите повече

Анализ на най-ефективния профил по отношение на управлението на сътрудничеството с външни партньори от добрите практики и самооценката

Препратка към насоките:

Кликнете тук, за да научите повече

Компендиум с добри практики – Инструмент за самооценка на FRAMELOG.
Индикатор 3. Наличие на изследователски центрове по логистика

Участник: ВУЗ (висши учебни заведения); Изследователски институции; Компании

Подтема: Структура

Покрит риск: Липса на специализирана структура

Методи:

Кликнете тук, за да научите повече

Оценка на възможността за създаване на изследователски център (1) или начало на сътрудничество със съществуващ изследователски център (2)

Кликнете тук, за да научите повече

Анализ на предложените/планираните дейности в Центъра – анализ на организационната структура – анализ на активните сътрудничества.
Инструменти и възможни действия, които да се използват/изпълняват:

Кликнете тук, за да научите повече

  1. Начало на процеса на създаване на изследователски център: търсене на възможни партньори за финансова и научна подкрепа с предложение за управление и дейности, вдъхновени от добрите практики
    • Предложение към местни/национални ключови участници в областта на логистиката (напр. органи на пристанища/летища) или търговски асоциации за съфинансиране на изследователския център по логистика.
  1. Начало на сътрудничеството: Търсене на възможни партньори за първоначално временно сътрудничество с перспектива за трайно такова.

Кликнете тук, за да научите повече

Използване на добри практики, анализ на привеждането в съответствие на дейностите на Центъра по отношение на иновативност, ефективност, разпространение на резултатите. Оценка на управлението: в Центъра трябва да участват различни участници. Оценка на активното сътрудничество: разгледайте профила на партньорите и на представените в добрите практики за преценка за евентуално разширяване.
Препратка към насоките:

Кликнете тук, за да научите повече

на SWOT анализ и определяне на основните организационни структури“

”Да”

Компендиум с добри практики
Индикатор 4. Наличие на външни контакти за избор на учебно съдържание

Участник: ВУЗ (висши учебни заведения)

Подтема: Сътрудничество в проектирането на курсове

Покрит риск: Съдържание/методи, които не са съобразени с нуждите на компаниите

Методи:

Кликнете тук, за да научите повече

Планирайте да включите експерти от индустрията, изследователски институти и (ако няма такива) преподаватели от различни области (например инженерство, икономика, информатика, право) в срещите, на които се разработват курсовете.

Кликнете тук, за да научите повече

Преглед на съдържанието (1), оценка на привеждането в съответствие на програмите и изискванията на процеса на акредитация (2).
Инструменти и възможни действия, които да се използват/изпълняват:

Кликнете тук, за да научите повече

По отношение на необходимите национални стандарти – избор на съдържание с помощта на:

  • теми, считани за съществени за индустрията
  • последните иновативни резултати, постигнати от ad-hoc изследователски институции

Добрите практики ще помогнат и за насочване на баланса на различните нужди.

Кликнете тук, за да научите повече

Ако сътрудничеството вече е активно, обмислете (1) преглед на съдържанието въз основа на добрите практики и (2) започване на процеса на акредитация за курса с привеждане в съответствие на необходимите елементи.
Препратка към насоките:

Кликнете тук, за да научите повече

A2.“Избор на учебни дисциплини, съдържание и методи”.

”Да”

A4.„Акредитация на курсове: ключовият процес“.
Индикатор 5. Наличие на външни контакти за определяне на програми за обучение

Участник: ВУЗ (висши учебни заведения)

Подтема: Сътрудничество в проектирането на курсове

Покрит риск: Съдържание/методи, които не са съобразени с нуждите на компаниите

Методи:

Кликнете тук, за да научите повече

Планирайте да включите експерти от индустрията, изследователски институти и (ако няма такива) преподаватели от различни области (например инженерство, икономика, информатика, право) в срещите, на които се разработват програмите.

Кликнете тук, за да научите повече

Преглед на програмите (1), оценка на привеждането в съответствие на програмите и изискванията на процеса на акредитация (2).
Инструменти и възможни действия, които да се използват/изпълняват:

Кликнете тук, за да научите повече

На официалните срещи на дидактическите съвети – предложение за участие на експерти от сферата на логистиката и изследователи за обсъждане на предложената програма от курсове/изпити по логистика.

Указания към преподавателите за насочване на дефинирането на програмите: необходимото съдържание обикновено са текущо необходимите елементи на фирмите, последните тенденции и констатации на изследователските центрове и на LogiComp, „инструмента за проследяване на компетентности“, който идентифицира най-важните компетентности, свързани със сферата на логистиката.

Кликнете тук, за да научите повече

Ако сътрудничеството вече е активно, обмислете (1) преглед на програмите въз основа на добрите практики и (2) започване на процеса на акредитация за курса с привеждане в съответствие на необходимите елементи.
Препратка към насоките:

Кликнете тук, за да научите повече

A2.“Избор на учебни дисциплини, съдържание и методи”

Кликнете тук, за да научите повече

A4.“Акредитация на курсове: ключовият процес” – Компендиум с добри практики
Индикатор 6. Наличие на външни контакти за избор на преподаватели

Участник: ВУЗ (висши учебни заведения)

Подтема: Сътрудничество в проектирането на курсове

Покрит риск: Съдържание/методи, които не са съобразени с нуждите на компаниите

Методи:

Кликнете тук, за да научите повече

Планирайте включването на експерти от индустрията, изследователи от изследователски институти и преподаватели от различни области (например инженеринг, икономика, информатика, право) като преподаватели.

Кликнете тук, за да научите повече

Преглед на избраните преподаватели (1), оценка на привеждането в съответствие на програмите и изискванията на процеса на акредитация (2)
Инструменти и възможни действия, които да се използват/изпълняват:

Кликнете тук, за да научите повече

Лекциите трябва да бъдат със смесено представяне:

  • Вътрешни и гост професори (национални / международни)
  • Гостуващи експерти от бизнеса (национални / международни)

Партньори / бивши възпитаници (по теми от областта на изследванията / бизнеса)

Кликнете тук, за да научите повече

Ако сътрудничеството вече е активно, обмислете (1) преглед на избраните преподаватели въз основа на добрите практики и (2) започване на процеса на акредитация за курса с привеждане в съответствие на необходимите елементи.
Препратка към насоките:

Кликнете тук, за да научите повече

A3.„Включване на експерти от индустрията като учители и/или преподаватели в курсове за обучение“

Кликнете тук, за да научите повече

A4.“Акредитация на курсове: ключовият процес” – Компендиум с добри практики
Индикатор 7. Наличие на външни контакти за избор на методи на обучение

Участник: ВУЗ (висши учебни заведения)

Подтема: Сътрудничество в проектирането на курсове

Покрит риск: Съдържание/методи, които не са съобразени с нуждите на компаниите

Методи:

Кликнете тук, за да научите повече

Планирайте да включите експерти от индустрията, изследователи от изследователски институти и преподаватели от различни области (например инженерство, икономика, информатика, право) в срещите, на които се избират методите.

Кликнете тук, за да научите повече

Преглед на методите (1), оценка на привеждането в съответствие на програмите и изискванията на процеса на акредитация (2)
Инструменти и възможни действия, които да се използват/изпълняват:

Кликнете тук, за да научите повече

Най-ефективните методи, които ще се използват от анализираните добри практики за методи, са следните:

  • Иновативни методи на обучение: случаи от практиката, проекти, специфичен за индустрията софтуерен опит, симулации, интерактивни игри

Интензивно взаимодействие с бивши възпитаници.

Кликнете тук, за да научите повече

Ако сътрудничеството вече е активно, обмислете (1) преглед на методите въз основа на добрите практики и (2) започване на процеса на акредитация за курса с привеждане в съответствие на необходимите елементи.
Препратка към насоките:

Кликнете тук, за да научите повече

A2.“Избор на учебни дисциплини, съдържание и методи”

Кликнете тук, за да научите повече

A4.“Акредитация на курсове: ключовият процес” – Компендиум с добри практики
Индикатор 8. Наличие на външни контакти за управлението на логистиката

Участник: ВУЗ (висши учебни заведения); Изследователски институции; Компании

Подтема: Сътрудничество в управлението

Покрит риск: Липса на контакти с други заинтересовани страни за вземане на съответните решения за основната дейност

Методи:

Кликнете тук, за да научите повече

Включване на бизнес експерти и изследователи в управителния орган

Кликнете тук, за да научите повече

Проверка на приетата структура (вижте по-горе)
Инструменти и възможни действия, които да се използват/изпълняват:

Кликнете тук, за да научите повече

Създаване на ad-hoc Стратегическа комисия с ключови участници от сферата на логистиката, които да се консултират за възможностите за сътрудничество, курсове, изпити.

По отношение на институционалната структура – правомощията на Комисията могат да бъдат различни.

Кликнете тук, за да научите повече

Проверка на приетата структура (вижте по-горе)
Препратка към насоките:

Кликнете тук, за да научите повече

A1.„Стартиране на процеса: иницииране на SWOT анализ и определяне на основните организационни структури”

Индикатор 9. Наличие на изследователски дейности/теми в сферата на логистиката

Участник: ВУЗ (висши учебни заведения); Изследователски институции; Компании

Подтема: Иновации

Покрит риск: Липса на използване на иновативни теми / резултати / тенденции

Методи:

Кликнете тук, за да научите повече

Разработване на изследователски дейности в сферата на логистиката

Кликнете тук, за да научите повече

Проверка на методите (вижте по-горе)
Инструменти и възможни действия, които да се използват/изпълняват:

Кликнете тук, за да научите повече

Предварително разработване на изследователски проекти в сферата на логистиката в рамките на курса с помощта на компендиум с последните научни постижения и тенденции, паралелно със съдържанието на курса

Кликнете тук, за да научите повече

Проверка на инструментите (вижте по-горе)