ПРОВЕРКА

Предизвикателство 11: Разработване на система за проследяване на дипломирани специалисти: провеждане на ефективно съвместно събиране и анализ на данни (напр. пазарни нужди, равнища на безработица, процент на завършили и намерили работни позиции)

Кликнете тук, за да научите повече

ВУЗ трябва да ангажират бизнеса и изследователските организации в рамките на FRAMELOG за събиране и анализиране на съответните данни, за да могат да оценят нивото на качество на образователните програми. Тези данни следва да се отнасят по-специално до: завършване на образователните програми, въздействие на метода и инструментите, прилагани върху учебния процес и резултати, нива на заетост, готовност на студентите за допълнително обучение, ниво на уменията за осигуряване на заетост и др.

Кликнете тук, за да научите повече

Възможностите за заетост и икономическият растеж в областта на логистиката и управлението на веригата за доставки зависят от способностите на студентите да приложат на практика уменията и компетентностите, придобити в рамките на образователната програма. Ето защо фазата на оценяване трябва да се отнася не само до придобитите знания, умения и компетентности, но главно до способностите на студентите да ги използват в работната среда.

 

Предизвикателство 12:Прилагане на механизми за обратна връзка между трите страни на “триъгълника на знанието” (университети, изследователски институции и бизнес)

Кликнете тук, за да научите повече

За да се гарантира не само устойчивостта на FRAMELOG, но и нейното усъвършенстване във времето, ключовите играчи трябва да останат в постоянна връзка помежду си въз основа на конкретни споразумения и установени работни механизми, които позволяват плавен поток от данни и комуникация.