ИЗВЪРШВАНЕ

Предизвикателство 8:Осигуряване на непрекъснатост и съгласуваност с актуалното развитие на бизнеса за учители и преподаватели

A. Подкрепа и улесняване на непрекъснатото обучение на персонала в съответствие с пазарните и изследователските тенденции, в частност в областта на логистиката и управлението на веригата за доставки

Обучението на персонала се счита за ключов елемент за осигуряване на качеството на образователните програми. Поради тази причина е важно то да се наблюдава и подкрепя непрекъснато във всички фази на образованието, не само в етапа на планиране. Сферата на логистиката и управление на веригата за доставки търпи динамични промени и поради това е изключително важно да бъдем готови за непрекъснато професионално обучение на персонала, участващ в образователния процес.

B. Включване на бизнеса и изследователските институции в дейностите по обучение на учители и преподаватели

За да се гарантира качеството на образованието в рамките на FRAMELOG, е от голямо значение участието на бизнеса и изследователския сектор в професионалното обучение на персонала на ВУЗ във всички образователни фази, на база тенденциите в иновациите, регистрирани в индустрията (като например: Интернет на нещата, Industry 4.0, изкуствен интелект, киберфизични системи, интелигентни транспортни системи и др.).

 

Предизвикателство 9: Обучението се осъществява най-вече чрез експериментални и иновативни практики/опит в съответствие с нуждите на пазара и техническите иновации

A. Включване на подходящи практически обучителни дейности и работни приложения в методите и инструментите на обучението

Сферата на логистиката и управлението на доставките изисква много практически умения и компетентности и поради това е изключително важно образователните програми да включват главно практически упражнения и експерименти. Този подход не само ще осигури по-висока мотивация за студентите и ще улесни ученето, но също така ще даде възможност на студентите да изградят солидните технически умения, изисквани от индустрията.

B. Включване на бизнеса и изследователските институции с цел улесняване на директния контакт на студентите с техническите иновации, присъстващи на пазара на труда и в изследователските области

FRAMELOG означава сътрудничество, обмен на опит и съвместни дейности, изпълнявани с няколко конкретни цели. Една от тези цели е да се повишат компетентностите за заетост на студентите и да се подготвят те за нуждите на индустрията. За да се постигне това, сътрудничеството на институционално ниво между трите ключови участника е задължително предварително условие.

 

Предизвикателство 10:Цялостната организация на ВУЗ включва подходящи възможности за сътрудничество между ВУЗ, бизнеса и изследователските институции

A. Изпълнение на комуникационните стратегии и участие на заинтересованите страни

Въз основа на споразуменията за сътрудничество ВУЗ трябва непрекъснато да бъдат активни при изпълнението на конкретните споразумения и комуникационни стратегии. Това е необходимо както за изпълнение на техните задължения (предвидени в споразуменията за сътрудничество), така и за укрепване на тяхната мрежа от заинтересовани страни чрез демонстриране на надеждност и професионализъм.

B. Подходящо изпълнение на съвместни дейности за образование и обучение

По време на предишните дейности по проекта стана ясно, че един от проблемите, с които се сблъскват ВУЗ, е не само да трябва да изграждат споразумения за сътрудничество с бизнеса и научноизследователските организации, но и да ги поддържат устойчиви. В някои случаи това се дължи и на факта, че фазата на изпълнение не винаги се следи и подпомага по подходящ начин от всички участващи страни.