ПЛАНИРАНЕ

Предизвикателство 1: Интегриране на триъгълника на знанието в политиките и културата за осигуряване на качеството

A. Включване на осигуряването на качеството в стратегическите цели и визия на ВУЗ, бизнеса и научноизследователските институти

За да може една организация да изгради стабилна култура на осигуряване на качеството, е необходимо обхватът и политиката на организацията на макроравнище да включват ясни индикации за това. Ето защо, за да се гарантира качеството на техните образователни дейности, от ВУЗ, компаниите и научноизследователските организации се очаква да пряко да споменат осигуряването на качеството при определянето на техните стратегически цели и визия.

B. Включване на ръководните органи на ВУЗ в определянето и конкретното изпълнение на ОК в рамките на FRAMELOG

За да се изгради култура на качество на образователните програми, предоставяни от ВУЗ, е необходимо да се гарантира реалното участие на ръководните органи в определянето и прилагането на осигуряването на качеството в рамките на FRAMELOG. Изключително важно е, че качеството се споделя от висшето ръководство и се разпространява до персонала на организациите на всички нива.

Кликнете тук, за да научите повече

Основният фокус на FRAMELOG е „сътрудничеството“ между съответните участници: ВУЗ, фирми от сферата на логистиката и управлението на доставките и изследователски институции. Поради това се очаква това сътрудничество да бъде не само общо споразумение, но и практически подход за гарантиране на качеството и уместността на образователните програми.

Предизвикателство 2: Планиране на методология/процедура за създаване на устойчива мрежа от заинтересовани страни

A. Разработване и поддържане на устойчива мрежа от заинтересовани страни, които да бъдат ангажирани във FRAMELOG

Официалните споразумения между ВУЗ, бизнеса и научноизследователските институции представляват един от ключовите принципи на FRAMELOG. За да се гарантира качеството и уместността на образователните програми, е много важно това сътрудничество да бъде „дълготрайна“ практика, а не „действие на място“.

B. Организиране на периодични събития за споделяне на образователни резултати, постигнати в рамките на FRAMELOG

Тъй като FRAMELOG се основава на принципа на „сътрудничеството“ за осигуряване на по-високо качество и уместност на образователните програми, предоставяни от ВУЗ в областта на логистиката и управлението на веригата за доставки, организирането на периодични събития представлява ключова препоръка за подпомагане на действителното прилагане на FRAMELOG.

Предизвикателство 3: Осигуряване на подходящи човешки (специализиран и обучен персонал) и материални ресурси (съоръжения, инфраструктури и технологии) за прилагане на FRAMELOG

A. Подходящ подбор и обучение на персонала във връзка с прилагането на FRAMELOG

Качеството на обучението чрез успешното прилагане на FRAMELOG зависи от висококвалифицираните професори. Ето защо следва да се полагат възможно най-големи грижи за подбора и обучението на професори и други служители на ВУЗ.

Кликнете тук, за да научите повече

За да могат ВУЗ да предоставят качествени образователни програми, е необходимо да се осигурят подходящи ресурси. По-специално, тези ресурси могат да бъдат получени чрез проекти, финансирани на местно, национално, европейско и международно равнище; чрез пряко подпомагане от бизнеса и изследователския сектор; чрез частно финансиране от частни и публични институции и др.

Кликнете тук, за да научите повече

Ефективното обучение се осъществява в кооперативни среди, където преподавателите действат повече като наставници/ментори, а студентите учат заедно и един от друг. Ефективността на този вид обучение се осигурява главно поради факта, че пазарът на труда се интересува не само от специфични технически умения, но и от умения като: работа в екип, комуникативност, лидерство, умение за усвояване, активно слушане, даване и получаване на обратна връзка, критично мислене и др.

Предизвикателство 4: Съответствие между съдържанието, програмите, преподавателите, образователните методи и нуждите на бизнеса и иновативните резултати от научните изследвания

A. Интегриране на приноса на бизнеса и научноизследователския сектор за определяне на съвместни дейности в областта на образованието и обучението

Много е важно всички отзиви, предложения, препоръки, получени от ключовите играчи по време на различните съвместни действия, да бъдат прецизно анализирани и интегрирани в дейността на ВУЗ, за да се гарантира качеството и уместността на образователните програми.

Кликнете тук, за да научите повече

Устойчивото прилагане на FRAMELOG следва да даде възможност за постоянно сътрудничество между ВУЗ, бизнеса и научноизследователските институции. Резултатите от това сътрудничество трябва да присъстват в учебната програма, която трябва да бъде винаги актуална и в съответствие с нуждите на пазара на труда.

Предизвикателство 5:Обучението е ориентирано към студентите и се управлява в сътрудничество с ключовите играчи

A. Участие на студентите в анализа на нуждите от обучение по отношение на логистиката и управлението на веригата за доставки

Ефикасността на образователните програми зависи до голяма степен от участието и мотивацията на обучаемите. Като се имат предвид показателите EQAVET, качествено образование означава, че то е достъпно за всички обучаеми, независимо от техните индивидуални конкретни нужди.

B. Активно участие на бизнеса и изследователския сектор в анализа на нуждите от обучение

Прилагането на FRAMELOG представлява конкретен инструмент, който улеснява сътрудничеството между ключовите играчи в областта на логистиката и управлението на веригата за доставки. Това сътрудничество трябва да присъства във всички фази на образованието и на всички организационни нива.

Предизвикателство 6:Прилагане на подход, основан на компетентности, към преподаването/обучението

A. Дефиниране на образование, основано на компетентности, и образователни дейности

Вече беше подчертано, че сега сме изправени пред подхода на „учебните резултати“, който се фокусира върху резултатите от ученето, а не върху времето и предоставената информация. Този подход означава, че се очаква обучението да се оценява не само чрез придобитите знания, но главно чрез изградените умения и компетентности.

B. Създаване на процедури и инструменти за оценка, базирани на работата

За да се подобрят възможностите за трудова заетост на студентите в областта на логистиката и управлението на веригата за доставки, е необходимо да се гарантира, че различните образователни фази са в съответствие с изискванията на пазара на труда. По-специално, тъй като резултатите от обучението се дефинират и по отношение на умения и компетентности, важно е те да се оценят по съответния начин

Предизвикателство 7:Получаване на акредитация за курса

A. Проверка на съответствието на курсовете с регионалните/националните/европейските стандарти

Особено когато става въпрос за висше образование, съществуват специфични стандарти за качество, определени на регионално/национално и европейско равнище. Тези стандарти могат да бъдат отнесени към цялостната организация на ВУЗ и образователната програма или могат да бъдат свързани с конкретното съдържание на програмата.