На 1 февруари 2018 г. Трансилванският университет в Брашов организира в аулата си румънски национален семинар с цел представяне на резултатите от проекта FRAMELOG и консултации със заинтересованите страни, за да се определи валидността и устойчивостта на постигнатите резултати от интелектуалните дейности. Участниците в семинара (представители на ВУЗ, изследователски институти, съюзи на собственици, професионални сдружения, неправителствени организации, бизнеса и на институциите за средно професионално и техническо образование) проведоха конструктивни дебати за консолидиране на отношенията в рамките на Триъгълника на знанието (ТЗ).Логичното заключение беше, че образованието трябва да бъде на върха на ТЗ и да координира цялата дейност на ТЗ като доставчик и бенефициер на умения.

Освен това участниците обсъдиха начина, по който ТЗ в сферата на логистиката може да бъде създаден и разработен във ВУЗ. За по-добро разбиране на концепцията за ТЗ беше представен пример за добра практика от сътрудничеството между образование, научноизследователски институции и бизнес: проектът BiSolar. Г-н Йоан Тоту, ръководител на проекта на румънския партньор, подчерта значението не само на резултатите, генерирани в даден проект, но и на социалната отговорност за подпомагане на студентите при подготовката на дипломните им работи чрез трансфер на знания от научните изследвания към образованието, като в същевременно бизнесът може да се възползват от резултатите на студентите.