18 януари 2019 г. – НАЦИОНАЛЕН СЕМИНАР “Развитие на логистични умения: процеси, методи и инструменти за изграждане на знания”

По правило университетите, чрез своята мисия, интегрират два от трите ключови елемента на обществото на знанието (обучение и изследвания) като основни стълбове на своята дейност. От друга страна, отношенията между света на университетите и бизнеса са не толкова консолидирани, което се отразява върху качеството на академичната среда и върху конкурентоспособността на икономическата и професионалната система.

Въвеждането на „Триъгълник на знанието“ за сферата на логистиката и управлението на веригата за доставки чрез проекта FRAMELOG ще позволи разработването на академични програми и професионално-квалификационни степени, които са иновативни и по-подходящи за пазара на труда по отношение на знанията, уменията и компетентностите, необходими на бизнеса. Квалификациите, определени в съответствие с европейските принципи и критерии за учене през целия живот, също ще допринесат за пригодността за заетост на студентите и тяхната професионална мобилност в Европа.

Благодарение на сравненията между експерти от различни области – образование, научни изследвания и бизнес – по време на събитието се опитахме да разберем как първите проекти на решения и методите, разработени в контекста на FRAMELOG, могат да бъдат ефективно приложени, за да се достигнат конкретни цели на проекта.

Като гост присъства и д-р Мориц Петерсен от Университета по логистика Кюне, Хамбург (Германия), който представи темата за уменията в областта на логистиката и състоянието на обучението в този стратегически сектор на европейско ниво.