8 януари 2019 г. – В Университета за национално и световно стопанство беше организиран Национален семинар в рамките на проект „Европейска рамка за триъгълник на знанието в логистичния сектор” (FRAMELOG), финансиран по програма Еразъм + на Европейската комисия.

Семинарът беше посветен на подобряване на взаимодействието между висшето образование, научните изследвания и бизнеса и включваше повече от 25 представители на академичната общност от български университети, изследователски институти, както и бизнес професионалисти в областта на логистиката и управлението на веригата за доставки.

Целта на събитието беше да се обсъдят съществуващите проблеми и предизвикателства пред сътрудничеството и действията, необходими за тяхното преодоляване.

По време на семинара доц. Дорина Кабакчиева представи обхвата на проекта и основните резултати, постигнати до момента. Презентацията предизвика голям интерес и постави началото на дискусия между участниците. В края на събитието участниците имаха възможност да дадат обратна връзка за резултатите от проекта с помощта на въпросник и да споделят своите предложения и идеи за укрепване на връзките между трите стълба на „Триъгълника на знанието“.